Regulamin sklepu internetowego firmy MSF Zatrzymaj Chwile

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy MSF Zatrzymaj Chwile, dostępny pod adresem internetowym www.zatrzymaj-chwile.pl, prowadzony jest przez Grzegorza Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą o nazwie : Grzegorz Nowak MOBILNE STUDIO FOTOGRAFICZNE „ZATRZYMAJ CHWILE”, z siedzibą mieszczącą się pod adresem 32-861 Iwkowa 508, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8691885926 , REGON 365505830.

1.2. Sklep internetowy firmy MSF Zatrzymaj Chwile prowadzi sprzedaż zdjęć z sesji fotograficznych w postaci wydruków w różnych rozmiarach i na różnych materiałach zgodnie z zamówieniem Kupującego.

1.3. Sklep internetowy firmy MSF Zatrzymaj Chwile, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

2. Definicje

2.1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zatrzymaj-chwile.pl, prowadzony przez firmę MSF Zatrzymaj Chwile.

2.2. Sprzedawca – osoba prowadząca sklep internetowy.

2.3. Kupujący – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym.

2.4. Zdjęcia – fotografie z sesji fotograficznej udostępnione do sprzedaży w sklepie internetowym.

2.5. Sesja fotograficzna – cykl zdjęć wykonanych przez fotografa.

2.6. Katalog z miniaturkami – zdjęcia z sesji, wydrukowane w mniejszym rozmiarze na papierze fotograficznym w formacie A5. Katalog ten otrzymuje w szkole lub przedszkolu rodzic bądź uprawniony do tego celu opiekun dziecka.

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu.

3.2. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący musi zaakceptować niniejszy regulamin oraz Politykę prywatności sklepu.

3.3. Złożenie zamówienia oznacza złożenie oferty kupna przez Kupującego.

3.4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail Kupującego.

3.5. Kupujący po wykonaniu sesji fotograficznej przez uprawnionego fotografa w placówce szkolnej lub przedszkolnej otrzymuje katalog z wydrukowanymi miniaturkami zdjęć, na podstawie którego dokonuje wyboru zdjęć do zakupu w formularzu znajdującym się na stronie internetowej firmy MSF Zatrzymaj Chwile pod adresem www.zatrzymaj-chwile.pl. Kupujący składa zamówienie poprzez wpisanie numerów zdjęć  znajdujących się w dostarczonym przez Sprzedającego w odpowiednie rubryki, wybraniu produktu oraz podaniu ilości.

3.6. Jeżeli zamówienie zostało złożone w określonym czasie, produkt zostanie dostarczony bezpłatnie, do szkoły lub przedszkola. Jeśli zamówienie zostanie złożone po terminie określonym przez Sprzedającego to może zostać doliczony koszt dostawy i produkt będzie wysłany pod wskazany przez Klienta adres.

3.7. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

3.8. Zamówienie może być anulowane przez Kupującego w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia.

3.9. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością infrastruktury technicznej sklepu internetowego z urządzeniem Klienta oraz przerw lub awarii u podmiotów dostarczających usługi dla Sklepu internetowego.

4. Płatności

4.1. Sklep internetowy firmy MSF Zatrzymaj Chwile umożliwia płatności za zamówienie przez system płatności online oraz płatności gotówką w siedzibie firmy lub u upoważnionej przez właściciela osoby wydającej gotowe zamówienie.

4.2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, zamówienie zostanie anulowane.

4.3. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN.

5. Dostawa

5.1. Zdjęcia oferowane w sklepie internetowym są drukowane na papierze fotograficznym o najwyższej jakości w rozmiarach podanych w zamówieniu. 

5.2. Dostawa zamówienia odbywa się w terminie do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności sklepu.

6.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep internetowy firmy MSF Zatrzymaj Chwile wyłącznie w celach realizacji zamówienia.

7. Zamówienia i płatności

7.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepu lub za pomocą dołączonego do katalogu z miniaturkami zdjęć formularza.

7.2. Przy składaniu zamówienia należy podać pełne i poprawne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

7.3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności w przypadku wyboru płatności online lub po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.

7.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub w przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności.

7.5. Zamówione zdjęcia będą drukowane dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę numerów zdjęć wybranych przez Kupującego z katalogu wysłanego przez Sprzedawcę do rodziców.

7.6. Cena zamówionych zdjęć jest uzależniona od ich liczby oraz formatu.

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Zgodnie z przepisami prawa Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy czyli zwrotu wydrukowanych lub dostarczonych w formie elektronicznej zdjęć (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – art. 38),ponieważ sprzedawane są zdjęcia na których są konkretne osoby i nie ma możliwości odsprzedaży ich innym osobom.

8.2. Zamówione i opłacone przez Kupującego zdjęcia nie podlegają zwrotowi, wyjątek stanowi stwierdzenie istotnych wad produktu lub błędnie skompletowane zamówienie. W takim przypadku Kupujący ma prawo skorzystać z Reklamacji.

9. Reklamacje

9.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową.

9.2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać na piśmie na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu.

9.3. Klient powinien podać w reklamacji swoje dane kontaktowe oraz dokładny opis zaistniałego problemu.

9.4. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

9.5. Sprzedający rozpatrzy reklamację do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

9.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru na nowy, wolny od wad.

9.7. Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru.

10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie.

10.1. Klient ma prawo do odmowy odbioru towaru, jeśli opakowanie jest uszkodzone w sposób sugerujący uszkodzenie towaru w trakcie transportu.

10..2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w trakcie transportu, Klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację wraz z protokołem szkody, sporządzonym przez przewoźnika.

10..3. W przypadku braku możliwości uzyskania protokołu szkody od przewoźnika, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

11. Reklamacje dotyczące braku zgodności towaru z umową.

11.1. Klient ma prawo do reklamacji towaru, jeśli nie jest on zgodny z umową.

11.2. W przypadku reklamacji z powodu niezgodności towaru z umową, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub do zwrotu ceny towaru.

11.3. Klient powinien dostarczyć wraz z reklamacją wadliwy towar na własny koszt, chyba że Sprzedający uzgodnił inny sposób odbioru towaru.

12. Ochrona danych osobowych.

12.1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności.

12.2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

12.3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Niniejszy regulamin jest ważny od dnia jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

13.3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

13.4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione zdjęcia były zgodne z zamówieniem oraz spełniały oczekiwania Klienta.

13.5. W przypadku reklamacji, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt oraz zgłosić wadę telefonicznie lub poprzez e-mail. Sklep podejmie decyzję w sprawie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona wymiany wadliwego produktu na wolny od wad lub zwróci równowartość ceny produktu.

13.6. W przypadku wykrycia przez Sklep nieprawidłowości w zamówieniu (np. brak wybranych zdjęć lub błędne numery zdjęć), Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku braku odpowiedzi lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

13.7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych oraz wybór właściwych zdjęć. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne numery zdjęć lub inne nieprawidłowości wynikające z działań Klienta.

13.8. Zdjęcia wydrukowane w formie katalogu z miniaturkami zdjęć są własnością Sklepu i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody Sklepu.